SARS-CoV-2基因组的不寻常特征表明其经过复杂的实验室改造而非自然进化,以及对其可能的合成过程的描述 (中英文对照版)

本文通过对SARS-CoV-2基因组不寻常的特征的分析,通过跨学科的科学线索,从基因组,结构,医学多方面的论据,试图追溯SARS-CoV-2有可能的来源。 作者通过对比基因组的方式,发现SARS-CoV-2基因组高度类似来自中国军方独家分离的蝙蝠冠状病毒ZC45,其中Orf8蛋白惊人94.2%的一致,而E蛋白没有发生任何变化。推测作为分子主链,ZC45作为模板病毒被用于制造SARS-CoV-2。之后,决定与人类细胞结合位点hACE2相互作用的刺突蛋白的,与SARS基因组高度相似,其蛋白折叠的方式进行了精巧的迭代,进而有更高的致病性,而自然产生的可能性微乎其微。此外在病毒S蛋白中,发现福林酶切位点,而后者在所有自然B冠状病毒中均不存在,其标志物可被保留且高度可识别。通过对S蛋白中RBM的分析,以及RBM的两端分别发现了两个独特限制性位点EcoRI和BstEII,都明显指向SARS-CoV-2出自基因工程而绝非自然来源。

出处:https://zenodo.org/record/4028830#.X19xByXZglR

实验室制造SARS-CoV-2可能使用的合成路径图
术语表

翻译&初校:【重生者】【V%】【班仔】【罗宾 Robin (文宾)】【RD16】【小粉紅】【石头】【Jamie(文胤)】
合稿:【Rock小哥】
终校:【重生者】【Naomi (文花开)】【一花一世界】【Michelle
术语表:【Naomi (文花开)】【Michelle】
图: 【Naomi (文花开)】【一花一世界】
编辑:【GM31】【GM80】【Michelle】
封面设计:【VOG设计组】

战友之家玫瑰园小队出品

10+
12 评论
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Guo posted his Getter video on Sep 20, 2020, on G-TV that Dr. Li-Meng Yan’s second report shocked the world again. Dr. Yan used her safety, judgment, and determination in exchange for her […]

0
trackback

[…] SARS-CoV-2基因组的不寻常特征表明其经过复杂的实验室改造而非自然进化,以… […]

0
DanielBabylon
10 月 之前

感谢!

1+
trackback

[…] SARS-CoV-2基因组的不寻常特征表明其经过复杂的实验室改造而非自然进化,以… […]

1+
joop12345
10 月 之前

谢谢

1+
trackback

[…] Hiện tại tài khoản Twitter của cô tên LiMengYAN119 đã bị đóng với lý do vi phạm các quy tắc của Twitter. Các thông tin nghiên cứu của cô có thể xem ở đây. […]

0
trackback

[…] Hiện tại tài khoản Twitter của cô tên LiMengYAN119 đã bị đóng với lý do vi phạm các quy tắc của Twitter. Các thông tin nghiên cứu của cô có thể xem ở đây. […]

0
trackback

[…] Hiện tại tài khoản Twitter của cô tên LiMengYAN119 đã bị đóng với lý do vi phạm các quy tắc của Twitter. Các thông tin nghiên cứu của cô có thể xem ở đây. […]

0
灭共52165 新中国联邦

take down ccp, ccp is evil

1+
123456l
10 月 之前

ccp must go to hell, it released the virus

1+
smartant
10 月 之前

病毒真相大白天下,共魔,你完了

1+
愛姐 Aileen
10 月 之前

谢谢🙏🙏🙏

1+

热门文章

GM31

"For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed." [John 3:20] 9月 15日